اتو مخزندار سیلتر غزال سه کاره GHAZAL

تماس بگیرید

اتو مخزندار

طرح سیلتر

3/5 لیتر

سه کاره

دارای سر فرچه ای و سر تفنگی