چرخ سردوز خانگی المپیا OLAMPIA

تماس بگیرید

سردوزی مناسب برای کار در خانه

نیم کارگاهی

برش پارچه

قابلیت تنظیم عرض دوخت

قابلیت تنظیم گام دوخت